Privacyverklaring

Buurtvereniging Buytenrode te Zoetermeer is conform de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) verplicht en verantwoordelijk om persoonsgegevens van haar leden zorgvuldig te beheren. Deze privacyverklaring omschrijft hoe buurtvereniging Buytenrode deze wetgeving toepast.

Buurtvereniging naam:        buurtvereniging Buytenrode
Adres:                              César Franckrode 60, 1717 BG Zoetermeer
Telefoon:                          079-3518298
Email:                              bestuur@buytenrode.nl

Buurtvereniging Buytenrode verwerkt uw gegevens omdat u zich heeft aangemeld als lid van de buurtvereniging. In het ledenbestand zijn van de leden de volgende gegevens verwerkt:

  • voor en achternamen
  • geboortedatum
  • geslacht
  • adres, postcode en woonplaats
  • telefoonnummer(s)
  • e-mail adres(sen)
  • bankrekeningnummer
  • einddatum van lidmaatschap en eventueel reden van beëindiging

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Buurtvereniging Buytenrode verwerkt persoonsgegevens van alle (gezins)leden, waaronder leden onder de 16 jaar. Het gaat daarbij om bovengenoemde gegevens en eventuele foto’s van de leden, gemaakt tijdens deelneming aan activiteit(en) van de buurtvereniging. Tijdens activiteiten van de buurtvereniging kunnen foto’s gemaakt worden voor publicatie op de website of in de nieuwsbrief . Ook kunnen er tijdens een activiteit video-opnames plaatsvinden. Foto’s en videobeelden worden tevens gebruikt als archiefmateriaal. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op (zie bovengenoemde contactgegevens), dan verwijderen wij deze informatie. Onze vereniging heeft niet de intentie noch de middelen om gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?
Buurtvereniging Buytenrode verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– het afhandelen /controleren van uw betaling lidmaatschap of anderszins
– het bezorgen/verzenden van verenigingsinformatie
– u te informeren over activiteiten van onze vereniging
– u te bellen of mailen
– om gericht activiteiten te organiseren

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Buurtvereniging Buytenrode bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Bij opzegging van het lidmaatschap worden uw gegevens bij de eerst volgende update van de ledenlijst verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Buurtvereniging Buytenrode deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Delen van foto’s en videobeelden
Foto’s gemaakt tijdens een activiteit van buurtvereniging Buytenrode, kunnen door of namens het bestuur geplaatst worden op de website of anderszins en zijn hierdoor mede toegankelijk voor derden.

Cookies of vergelijkbare technieken
Buurtvereniging Buytenrode gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen bij het einde van uw lidmaatschap. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door buurtvereniging Buytenrode. U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan derden, zoals eventueel door u te benoemen organisatie(s). U kunt een verzoek tot inzage, correctie, of, in geval van beëindiging van het lidmaatschap, verwijdering, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar het contactadres van buurtvereniging Buytenrode. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Buurtvereniging Buytenrode wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
Buurtvereniging Buytenrode neemt bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan terstond contact op met het bestuur van buurtvereniging Buytenrode via de contactgegevens.